Beleidsplan stichting Lex Horn

Inleiding
De monumentale wandkunst uit de wederopbouwperiode (1940 – 1968) is lange tijd een vergeten hoofdstuk in de kunstgeschiedenis geweest. Langzaam aan wordt er meer aandacht geschonken aan deze periode uit ons cultureel erfgoed. Maar de gemiddelde Nederlander beschikt nog steeds over weinig tot geen kennis over deze bijzondere periode en kunstuitingen. Zo ook de eigenaren of beheerders van monumentale wandkunst, die ook wel architectuur gebonden kunst wordt genoemd; kunstwerken die zich in, op of aan een gebouw bevinden, ooit gemaakt als onderdeel van het publieke domein. Sinds de jaren zeventig zijn al veel panden uit de wederopbouwperiode gesloopt, onder andere door grootschalige nieuwbouwprojecten, reorganisaties binnen de overheid en de verkoop van overheidsgebouwen aan ontwikkelaars.

Missie
De stichting Lex Horn heeft daarom als doel de bekendheid van het werk van Lex Horn, beeldend kunstenaar (1916-1968) en de naoorlogse wandkunst te bevorderen. Dit doet zij onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, het houden van lezingen, het samenstellen van een website en archief, het informeren van de media en het publiceren van (wetenschappelijke) artikelen. Daarnaast is de stichting actief om al het monumentale werk van Lex Horn dat nog resteert veilig te stellen en te conserveren. De stichting Lex Horn zet zich in om de inhoudelijke en technische kennis met betrekking tot dit onderwerp te bevorderen en doet dit naar aanleiding van praktische cases.

Voorbeeldstellend
Door haar praktijkervaring, (kunsthistorische) expertise en netwerk zijn de activiteiten van de stichting Lex Horn voorbeeldstellend. Doel is om van daaruit een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van (landelijk) beleid, en/of richtlijnen voor de conservering van naoorlogse wandkunst. Daarnaast geeft de stichting advies en begeleiding aan overheden en particulieren bij conservering op locatie of door herplaatsing.

Verbindend element
Momenteel zijn diverse gemeenten bezig om de de nog resterende monumentale kunst uit de wederopbouwperiode te archiveren. Het monumentale werk van Lex Horn en zijn collega monumentalisten is echter over heel Nederland is verspreid. De archivering is daardoor gefragmenteerd, ad hoc en onvolledig. Ook is de huidige digitale informatievoorziening onprofessioneel en werken instanties langs elkaar heen. Hierdoor wordt de monumentale wandkunst nog steeds bedreigd en soms zelfs vernietigd. De stichting heeft daarom ten doel om alle bestaande inhoudelijke en technische kennis en expertise op het gebied van conservering samen te brengen en hiervoor de middelen te verwerven. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. De stichting Lex Horn wil dit onder meer te verwezenlijken door samenwerking met derden, dat wil zeggen betrokken erven, overheden, bedrijven, musea, restauratoren, onderwijsinstellingen, kunstenaars, ontwerpers, architecten en anderen, welke samenwerking onder andere dient te leiden tot de realisatie van bovengenoemde activiteiten en projecten.

Verwerving van inkomsten
De stichting Lex Horn verwerft haar inkomsten door middel van:
• giften,
• legaten,
• vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden die samenhangen met de statutaire doelstelling,
• subsidies.

Besteding
Stichting Lex Horn heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten zullen worden aangewend voor het nastreven van de statutaire doelstellingen van de stichting. Indien het bestuur van de stichting besluit om de stichting op te heffen, dan zal het resterende vermogen aan een vergelijkbaar doel worden besteed.

Stichting Lex Horn
Begroting periode 7 oktober 2016 – 31 december 2017

Ontvangsten Uitgaven
Giften 1.500,00 Advieswerk 2.500,00
Legaten Website & publicaties 2.000,00
Vergoedingen 2.500,00 Educatieve projecten 1.000,00
Subsidies 2.500,00  Administratiekosten 1.000,00
Overige 1.000,00  overige  1.000,00
Totaal 7.500,00    Totaal  7.500,00

Beheer vermogen en financiering
Stichting Lex Horn heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend voor het nastreven van de statutaire doelstellingen. Behoudens een vergoeding voor gemaakte onkosten zijn alle bestuursleden onbezoldigd. Overtollige financiële middelen worden aangehouden op een spaarrekening bij een maatschappelijk betrokken bank (Triodos Bank).

De werkzaamheden van de stichting zullen worden gefinancierd uit:
• het vermogen
• bijdragen van instellingen, bedrijven, particulieren en uit fondsen

Jaarverslag
Stichting Lex Horn heeft hanteert als boekjaar het kalenderjaar. De stichting is opgericht op 7 oktober 2016. In het eerste kwartaal van haar bestaan heeft het bestuur van stichting Lex Horn zich hoofdzakelijk gefocust op de oprichting en haar maatschappelijke positie. In de tussentijd zijn een aantal kunstwerken gered van de sloophamer en is er veel tijd en energie besteed aan het herplaatsen van bestaande werken.
Omdat het boekjaar 2016 slechts de periode 7 oktober t/m 31 december 2016 beslaat heeft het stichtingsbestuur gekozen om het eerste boekjaar een verlengd boekjaar van 15 maanden te laten zijn. Het eerste jaarverslag zal derhalve gaan over de periode 7 oktober 2016 t/m 31 december 2017. Dit jaarverslag zal in de loop van het eerste helft van 2018 worden samengesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Stichting Lex Horn / RSIN 8568.73.081
KvK nummer: 67201598
BTW nr. 856873081B01
IBAN: NL30 TRIO 0338 5684 92
Postadres:
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 177
1054 RW Amsterdam

PDF Beleidsplan